การให้บริการด้านการฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัย

 
 
ASM มีผู้สอน (Instructor) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น  ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ ระดับหัวหน้างานไปจนถึงระดับปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถจัดทำหลักสูตรขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
 
โดยขณะนี้  ASM เป็นบริษัทเอกชนรายเดียวที่ทำการฝึกอบรมด้วย Computer Based Training และ Simulator Software  ซึ่งจำลองภาพจากการปฏิบัติงานจริงมาใช้สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน โดยแนวทางและวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย
 
  • การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
  • การทดสอบบทบาทสมมติ
  • การทดสอบภาคปฏิบัติ
  • การฝึกหัด
  • กรณีศึกษา
  • แบบทดสอบ
  • การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน
  • การประเมินผลพนักงาน ก่อนปฏิบัติงานจริง
 
นอกจากนี้ หลักสูตรที่ใข้ในการฝึกอบรมพนักงานของ ASM ได้จัดทำให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรสำคัญต่าง ๆ เช่น TSA (Transportation Security Administration) ICAO (International Civil Aviation Organization)  DFT (Department for Transport) และ OTS (Office of Transport Security).   
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ทักษะด้านการใช้เครื่อง X-ray การวินิจฉัยภาพ X-ray การใช้อุปกรณ์ตรวจค้นต่างๆ เพื่องานรักษาความปลอดภัย