บริการรักษาความปลอดภัยทั่วไป

 
ASM ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธนาคาร โรงแรม โรงกลั่นน้ำมัน ระบบขนส่งมวลชน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกอบรมทบทวน การฝึกอบรมพิเศษ เช่น การดับเพลิง การอารักขาบุคคลสำคัญ การให้บริการภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย และเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า