Career

CCTV Citibank (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)

ปฏิบัติงานที่อาคาร Interchange Tower แยกอโศก-สุขุมวิท

- ภาษาไทย รายได้รวมประมาณ 16,905 บาท

- ภาษาอังกฤษ รายได้ประมาณ 20,000 บาท

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย

- อายุ 21 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

พนักงานบริการงานตรวจค้น(X-Ray)

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(AOT Guard)

 

พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน( Flight)

 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(General Guard)