ข่าวพนักงานดีเด่น

พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน เมษายน 2560
คุณ จุฑารัตน์ นิยมพงษ์ AS 08231 พนักงาน Smile Team
May 24, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน เมษายน 2560
คุณ พรผกา สิงห์วิสุทธิ์ AS 07994 พนักงาน X-Ray Operator
May 24, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน เมษายน 2560
คุณ ดรุณี เสมารัมย์ AS 04445 พนักงาน X-Ray Operator
May 24, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน เมษายน 2560
คุณ กันดิศ ผดาเวช AS 00468 พนักงาน Supervisor X-Ray Operator
May 24, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน เมษายน 2560
เมื่อวันที่่ 11 พฤษภาคม 2560 บริษัทจัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยมี คุณรุจ สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่พนักงาน
May 24, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ฝ่าย รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560 โดยมีคุณรุจ สังขวิภา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปฏิบัติการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน
May 24, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
คุณ วนิดา ความเพียร AS 05935 พนักงาน X-ray Operator
April 12, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
คุณ จุฑามาศ เรียงสีทา AS 08515 พนักงาน X-ray Operator
April 12, 2017 | Read More