ข่าวพนักงานดีเด่น

พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
คุณ นิกร อินทะมนต์ AS 05545 พนักงาน Smile Team
December 13, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
คุณ อนุสรณ์ ศรีจันทร์ AS11137 พนักงาน X-Ray Operator
December 13, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
คุณ อนุชาติ จูเจี่ย AS04289 พนักงาน X-Ray Operator
December 13, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
คุณ สุมาลี เฟอร์ลา AS05302 พนักงาน X-Ray Operator
December 13, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
คุณ เบญจวรรณ์ โมกสีลา AS11519 พนักงาน X-Ray Operator
December 13, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
คุณ อุมาพรรณ ไสยกิจ AS03458 Supervisor X-Ray Operator
December 13, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ฝ่าย ธุรกิจการบิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
December 13, 2017 | Read More
พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คุณ จิรันธนิน เนืองนิตย์ AS 05171 พนักงาน Smile Team
November 23, 2017 | Read More