พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มีนาคม 2562

Posted by on April 25, 2019

คุณ วีระศักดิ์ เค้าละมูล  AS08808    พนักงาน X-Ray Operator

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน