พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

Posted by on March 29, 2019

คุณ สุดารัตน์ พงศ์วิทูรย์  AS14338    พนักงาน X-Ray Operator

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน