พนักงานดีเด่น ฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน มกราคม 2562

Posted by on February 21, 2019

คุณ ปัณฑิตา ดวงอิทร์  AS06602    พนักงาน X-Ray Operator

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน