พนักงานดีเด่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือนพฤกษภาคม - มิถุนายน 2561

Posted by on July 24, 2018

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบเกรียติบัตรให้กับพนักงานดีเด่น ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ประจำเดือนพฤกษภาคม - มิถุนายน 2561 โดย คุณรุจ สังขวิภา (ที่ปรึกษาบริษัท) ให้เกรียติเป็นประธานมอบเกรียติบัตร และ รางวัลให้แก่พนักงาน