พนักงานดีเด่น ฝ่ายบริการสายการบิน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

Posted by on July 18, 2018

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น 
 ฝ่ายบริการสายการบิน ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

โดยมีคุณรุจ สังขวิภา  ที่ปรึกษาบริษัท  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่พนักงาน