พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

Posted by on August 23, 2017

คุณ ศราวุธ  คิดจักร AS 02484    Supervisor X-Ray Operator

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน