พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

Posted by on July 3, 2017

คุณ อรวรรณ อินดี AS 11434  พนักงาน  X-Ray Operator

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน