พนักงานดีเด่นฝ่ายธุรกิจการบิน ประจำเดือน เมษายน 2560

Posted by on May 24, 2017

คุณ กันดิศ ผดาเวช AS 00468  พนักงาน Supervisor X-Ray Operator

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน