ศูนย์ควบคุม สั่งการ สื่อสาร

CCC.jpg (305 KB)

ASM  ให้บริการดังนี้
  • •การแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลด้านงานรักษาความปลอดภัย
  • เฝ้าระวังเหตุการณ์และจัดทำรายงานสรุป
  • การจัดการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า
  • การติดตามตอบสนองในกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆ
  • การวิเคราะห์และแจ้งเตือนเพื่อสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ
  • การทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
  • การติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท