คุณ อุดมศักดิ์ สีผึ้ง AS04574 Supervisor X-Ray Operator

ท่านเป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน

ข่าวสารทั้งหมด